1. RÉSZ -SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYELVEK

TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁS

ÖSSZEGZÉS

HATÁSKÖR

Ezek az irányelvek utat mutatnak a nyilvános könyvtáraknak, hogyan kezelhetik a különböző felhasználói csoportokat érintő, társadalmi kirekesztésből fakadó problémákat.

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

A szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyét növelő legsúlyosabb tényezők az egyén számára Európában a következők: ha elhúzódik a munkanélküliség; ha hosszú távon él alacsony jövedelemből; ha nem megfelelő szintű munkát végez, ha korán elhagyja az iskolát és nincs megfelelő képzettsége; ha társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett családban nő fel; ha rossz egészségi állapotban van; ha drog- vagy alkoholfüggő; ha halmozottan hátrányos környezetben él; ha hajléktalan vagy faji megkülönböztetés áldozata.

A közkönyvtárak felügyeleti szervei azzal, hogy a lakosság számára hozzáférést biztosítanak az IST-hez és szorgalmazzák a könyvtárak semleges találkozóhelyként való használatát, jelentősen hozzájárulhatnak a közösség megújításához. Azzal, hogy kezdeményezik a leszakadó illetve kevés információval rendelkező lakosokkal a kapcsolatfelvételt, a közkönyvtárak erősíthetik a társadalmi összetartást környezetükben.

Sok európai országnak még nincs - a közös európai irányelvekkel harmonizáló - nemzeti stratégiája, amely irányelvek megállapítják a közkönyvtárak szerepét a fenti veszélyek elleni küzdelemben és a társadalmi felzárkóztatás folyamatában.

A könyvtárakon belül kulturális változásra van szükség ahhoz, hogy a társadalmi felzárkóztatásra megfelelő intézkedéseket tegyenek. Ez azt jelenti, hogy a könyvtári szolgáltatások körét bővíteni kell, új partnerkapcsolatokat kell létrehozni a közösségen belül, és néhány dolgot át kell gondolni a könyvtár hagyományos értékeivel, gyakorlatával kapcsolatban. Ehhez a folyamathoz a könyvtári dolgozók cselekvő támogatása szükséges.

A könyvtárak társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos teendőit nem szabad elszigetelten vizsgálni. Be kell illeszteni ezeket a helyi önkormányzatok idevonatkozó stratégiájába, és hatékonyan összekapcsolni más helyi szolgáltatásokkal és partnerekkel, mint pl. a civil szervezetekkel, a helyi és országos szintű oktatási hatóságokkal, hogy a polgárok valamennyi csoportjának biztosítsa a szolgáltatásokat.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A közkönyvtárak Európában már jelenleg is biztosítanak szolgáltatásokat hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett csoportoknak, de ezek eloszlása korántsem egyenletes a szolgáltatás típusát, minőségét vagy földrajzi helyét illetően.

A közkönyvtárak még a következő módokon harcolhatnak a társadalmi kirekesztés ellen.

  • A társadalmi felzárkóztatást valamennyi könyvtárnak és információszolgáltatónak az elsődleges feladatának kell tekintenie;

  • Speciális szolgáltatásokat vezet be minden lakóhelyen a kisebbségi csoportok és közösségek igényeinek megfelelően;
  • A kirekesztett csoportokkal konzultál és bevonja őket;
  • Oda helyezi a könyvtárakat, ahol szükség van rájuk;
  • Rugalmas nyitva tartást vezet be a közösség érdekeinek és szükségleteinek megfelelően;
  • Olyan központtá válik helyi szinten, ahol megfizethető vagy ingyenes az IST-hez illetve az információhoz való hozzáférés;
  • Szolgáltatásait más - a helyi hatóságok által működtetett - szolgáltatásokkal közös helyre telepíti;
  • Partnerkapcsolatot létesít más civil- és oktatási szervezetekkel annak érdekében, hogy szolgáltatásait fejlessze és eljuttathassa a megfelelő helyre.

TÁVLATI TERVEK

Sok országban már világosabb nemzeti és helyi elképzelések jelennek meg, amelyek hatékonyan segíthetik a közkönyvtárakat abban, hogy a társadalmi kirekesztettség problémáját kezeljék. Sokkal összehangoltabb és kiterjedtebb cselekvésre van szükség

  • a könyvtárosképző intézmények részéről, biztosítva azt, hogy tanfolyamaik és programjaik megfelelően felkészítsenek a társadalmi felzárkóztatás segítésére;
  • a kutatást finanszírozó testületek részéről, hogy jobban megértsék a kirekesztett csoportok könyvtárral kapcsolatos igényeit, és felmérjék a kirekesztett csoportok egyes rétegeinek könyvtárhasználati szokásait.

HATÁSKÖR

Az Útmutató a következő témaköröket öleli fel:

Rizikófaktorok a társadalmi kirekesztettségben

Kirekesztett csoportok

Bevándorlók, menekültek és politikai menedékjogot kérők

Mozgó szolgáltatások.

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

A szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyét növelő legsúlyosabb tényezők az egyén számára Európában a következők: ha elhúzódik a munkanélküliség; ha hosszú távon él alacsony jövedelemből; ha nem megfelelő szintű munkát végez, ha korán elhagyja az iskolát és nincs megfelelő képzettsége; ha társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett családban nő fel; ha fogyatékos, ha rossz egészségi állapotban van; ha drog- vagy alkoholfüggő; ha halmozottan hátrányos környezetben él; ha hajléktalan vagy faji megkülönböztetés áldozata.

A közkönyvtárak felügyeleti szervei jelentősen hozzájárulhatnak a közösség megújításához azzal, hogy a lakosság számára hozzáférést biztosítanak az IST-hez és szorgalmazzák a közkönyvtár semleges találkozóhelyként való használatát. Azzal, hogy kezdeményezik a leszakadó illetve kevés információval rendelkező lakosokkal a kapcsolatfelvételt, a közkönyvtárak erősíthetik a társadalmi összetartást környezetükben.

Sok európai országnak még nincs - a közös európai irányelvekkel harmonizáló - nemzeti stratégiája, amely irányelvek megállapítják a közkönyvtárak szerepét a fenti veszélyek elleni küzdelemben és a társadalmi felzárkóztatás folyamatában. A könyvtár számára komoly kihívás, hogy egy kézben egyesítse a jogalkotás különbségeit, azokat a fontossággal bíró beszámolókat és kezdeményezéseket, amelyek az egyenlőség és a társadalmi felzárkóztatás ügyét célozzák, és ezeket integrálja szolgáltatásaiba, beleértve az IST szolgáltatásokat is.

A könyvtárakon belül kulturális változásra van szükség ahhoz, hogy a társadalmi felzárkóztatásra megfelelő intézkedéseket tegyen. Ez azt jelenti, hogy a könyvtári szolgáltatások körét bővíteni kell, új partnerkapcsolat kialakítására van szükség a közösségen belül, és néhány dolgot át kell gondolni a könyvtár hagyományos értékeivel, feladataival kapcsolatban. Ehhez a folyamathoz szakképzett és motivált könyvtári dolgozók cselekvő támogatása szükséges.

A könyvtárak társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos teendőit nem szabad elszigetelten vizsgálni. Be kell illeszteni ezeket a helyi önkormányzatok idevonatkozó stratégiájába, és hatékonyan összekapcsolni más helyi szolgáltatásokkal, mint például az NGO-kkal, helyi és országos szintű oktatási hatóságokkal, hogy a polgárok valamennyi csoportjának biztosítsa a szolgáltatásokat.

JÓTANÁCSOK

A közkönyvtárak Európában már jelenleg is biztosítanak szolgáltatásokat az alábbi csoportoknak, de ezek eloszlása korántsem egyenletes a szolgáltatás típusát, minőségét vagy földrajzi helyét illetően.

  • Gyerekek és fiatalok
  • Idősek
  • Munkanélküliek
  • Kábítószerfüggők
  • Hajléktalanok
  • Menekültek
  • Rabok
  • Bevándorlók
  • Etnikai és kulturális kisebbségek

  • Az iskolai oktatásból korán kikerülők
  • Információ a polgárok jogaival kapcsolatban
  • Az életen át tartó tanulás támogatása

  • Vidéki lakosság

  • Szegények

A közkönyvtár még a következő módokon harcolhat a társadalmi kirekesztés ellen.

  • a társadalmi felzárkóztatást valamennyi könyvtár és információszolgáltató elsődleges feladatának kell, hogy tekintse;
  • átgondolja, hogy milyen speciális - a kisebbségi csoportok és közösségek igényeinek megfelelő - szolgáltatásokat vezet be területén;
  • a kirekesztett csoportokkal konzultál és bevonja őket annak érdekében, hogy felmérje igényeiket és vágyaikat. Ezeknek a kapcsolatoknak a megalapozása és fenntartása időigényes, a könyvtári dolgozók részéről nagy elkötelezettséget igényel;
  • oda helyezi a könyvtárakat, ahol szükség van rájuk, de épít a már meglévő létesítményekre és szolgáltatásokra, ahol erre mód van;
  • Rugalmas nyitva tartást vezet be a közösség érdekeinek és szükségleteinek megfelelően;
  • olyan központtá válik helyi szinten, ahol megfizethető vagy ingyenes az IST-hez illetve az információhoz való hozzáférés (például igényjogosultság szociális támogatásra, foglalkoztatási programok, továbbképzések és oktatás);
  • Szolgáltatásait más - a helyi hatóságok által működtetett - szolgáltatásokkal közös helyre telepíti;
  • Partnerkapcsolatot létesít más NGO-kkal és oktatási szervezetekkel annak érdekében, hogy szolgáltatásait fejlessze és eljuttathassa a megfelelő helyre.

A városok hátrányos helyzetű környékeit - ahol az alacsony jövedelmű és alacsony képzettségű emberek aránya nagyon magas - az internettel való ellátottság alacsony foka jellemzi. Ezért a nyilvános hozzáférési lehetőségek különösen fontosak.

Egyre több a bevándorlók, menekültek és politikai menedékjogot kérők száma Európában. Náluk a társadalmi kirekesztés több tényezőjét is megfigyelhetjük, mint például az alacsony jövedelmet, a nyelvi nehézségeket, vagy azt, hogy hátrányos helyzetű környezetben élnek. A bevándorlók, politikai menedékjogot kérők és menekültek beilleszkedését új környezetükbe segítené, ha saját anyanyelvükön juthatnának közérdekű információhoz, az on-line lehetőségeket igénybe véve. Mivel azonban a web információk 75%-a csak angol nyelven érhető el, az etnikai és nyelvi kisebbségek polgárai gyakran nem is találnak on-line tartalmakat saját anyanyelvükön. Hollandiában és Dániában nagyon sokat tettek a menekültek, kivándorlók és az etnikai csoportok érdekében.

Különleges kihívás a majdnem írástudatlan emberek megtanítása az Internet használatára. Néhány tagállamban számuk a népesség 10%-át teszi ki. Az egyszerű vizuális üzemmód fontos lesz, például a kormányjavaslatok eléréséhez. De az IST segíthet az olvasás-írás tanításban is.

Az egyes helyi könyvtárfenntartók közös eljárást alkalmazhatnak stratégiájuk és szolgáltatásaik fejlesztésére.

  • Megállapítják, hogy kik a társadalmilag kirekesztettek és földrajzi megoszlásukat: kapcsolatba lépnek velük és felmérik igényeiket.
  • Értékelik és felülvizsgálják a jelenlegi gyakorlatot.
  • Stratégiát dolgoznak ki és fontossági sorrendet állapítanak meg az anyagi forrásokat illetően.
  • Fejlesztik szolgáltatásaikat és képzik a könyvtár munkatársait, hogy a magasabb szintű szolgáltatásokat biztosíthassák.
  • Bevezetik a szolgáltatásokat és tájékoztatják a felhasználókat.
  • Értékelik az elért eredményeket, felülvizsgálják és javítják a szolgáltatásokat.

A könyvtári szolgáltatások eredményeit és sikerességét rendszeresen ellenőrizni kell a kitűzött célok, kritériumok és teljesítménymutatók tükrében. Ez lehetővé teszi a könyvtárak számára, hogy bemutassák eredményeiket a helyi lakosoknak, levonják a tanulságokat és tovább javítsák szolgáltatásaikat.

Mozgó könyvtári szolgáltatások

On-line elérhetési lehetőséget kell teremteni azoknak a felhasználóknak a számára, akiknek a közelében nincs könyvtár, például úgy, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatást IST-vel bővítik.

A szolgáltatás nyújtásának újfajta megközelítése szükséges ahhoz, hogy az mindenki számára elérhető és magas szintű legyen. Különösen ott, ahol a helyi és környékbeli lakosság jelentős része faluban vagy kisvárosban él. A mozgókönyvtárak alkalmasak arra, hogy könyvtári és egyéb szolgáltatásokat - mint például művészeti foglalkozásokat, tájékoztató kampányokat - a kisközösségekhez eljuttassanak. Egyre inkább képesek arra, hogy az IST nyújtotta előnyöket, mint például a vezeték nélküli hálózatokat - kihasználják.

TÁVLATI TERVEK

Sok országban már világosabb nemzeti és következésképpen helyi elképzelések jelennek meg, amelyek segíthetik a közkönyvtárakat olyan irányvonal és partnerkapcsolat kialakításában, amely segítségével a társadalmi kirekesztettség problémáját hatékonyan kezelhetik. Sokkal összehangoltabb és kiterjedtebb cselekvésre van szükség.

A képző intézményeknek - különösen az információs és könyvtári ismereteket nyújtó oktatási intézményeknek - biztosítani kell azt, hogy tanfolyamaik és programjaik megfelelően felkészítsék a könyvtárosokat a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére.

A kutatóintézeteknek és a kutatást finanszírozó testületeknek támogatniuk kell egy alapos felmérést a kirekesztett csoportok könyvtárhasználati igényeit illetően. Vállalniuk kell azt is, hogy részletes statisztikai vizsgálatban elemzik a kirekesztett csoportok egyes rétegeinek könyvtárhasználati szokásait.

A könyvtár munkatársainak - nem csak a kiszolgáló részlegen tevékenykedőknek - rendszeres továbbképzésre van szükségük ahhoz, hogy kifejlesszék a társadalmi és kulturális sokféleség iránti érzékenységüket, és hogy a szolgáltatások színvonalát emelhessék.

LINKEK

Regionális

A könyvtár mint közösségi központ

A Nyitott Társadalmi Intézet: Hálózati Könyvtár Programjában (Open Society Institute: Network Library Programme) felhívást tett közzé javaslattételre 1999-ben, 2000-ben és 2001-ben, amely arra ösztönözte a közép-európai országok nyilvános könyvtárait, hogy tudatosítsák azt a fontos szerepet, melyet egy átalakuló társadalomban játszhatnak. Itt a kormányok még nem vezették be azokat az eszközöket, amelyekkel elkerülhető lenne a népesség számos csoportjának társadalmi kirekesztése, mely a szociális háló összeomlásából fakad.

http://www.osi.hu/nlp/

Dánia

FINFO - Információk Etnikai Kisebbségek számára Dániában

A FINFO átfogó célja, hogy az etnikai kisebbségek képviselői számára az információhoz való könnyebb hozzáférést biztosítson jogaikról, kötelességeikről és lehetőségeikről a dán társadalomban.

http://www.finfo.dk/

Mobil könyvtárak hálózata

http://www.filibussen.dk/

Finnország

Mobil könyvtárak

Finnországban a mobil szolgáltatások jól bevált részét képezik minden helyi könyvtárrendszernek.

http://www.minedu.fi/minedu/culture/public_libraries.html

http://www.lib.hel.fi/auto/english/

Muonioo önkormányzati mozgókönyvtár ellátogat Svédország és Norvégia városaiba is.

http://www.muonio.fi/kirjasto/kirjastoauto.html

Neti-Nylsse (Internetes Könyv Mobil)

A Tampere-i Városi Könyvtár kerekekre szereli a webet és eljuttatja a felhasználókhoz.

http://www.tampere.fi/kirjasto/nettinysse/index.htm

Információs Benzinkút

Egy könyvtár, ahol a felhasználók bármit kérhetnek, bármilyen formában.

http://igs.kirjastot.fi/index3.html

Írország

Elágazás

Beszámoló, amelyet a környezetvédelmi miniszter és az ottani kormány által felállított külön team készített, hogy megvizsgálják a közkönyvtár-ügyet Írországban. A beszámoló két fontos célt emel ki: egyrészt biztosítani kell, hogy Írország gyorsan éljen az információs társadalom által nyújtott lehetőségekkel annak érdekében, hogy elősegítse a gazdasági és társadalmi fejlődést, valamint egy sokkal aktívabban működő demokrácia kialakulását; másrészt hogy megalapozza egy befogadó társadalom létrejöttét, ahol minden polgár teljes mértékben részt vehet az ország gazdasági és politikai életében.

http://www.librarycouncil.ie/branching.html

Mobil Könyvtárszolgálat

falvakban, elővárosokban, közepes méretű városokban és farmgazdaságokban.

Kerry Megyei Könyvtár http://www.kerrycountylibrary.com/

Mayo Megyei Könyvtár http://www.mayococo.ie/library/mobillib.html

Fingal Megyei Könyvtár http://www.iol.ie/~fincolib/

 

WebSmart - Internet Lakossági Program

Dublinban a városi könyvtárak internetes tanácsadót alkalmaznak, hogy gyakorlati órákat adjon azoknak, akiket úgy határozhatunk meg, mint a technikától idegenkedőket. Valamennyi közkönyvtárban biztosították az Internet hozzáférést, és egy - főleg nyugdíjas férfiakból és nőkből álló - csoport elsajátította azokat az alapvető ismereteket, amelyekkel képes a számítógépet és az Internetet használni.

http://www.iol.ie/dublincitylibrary/

Olaszország

Börtönkönyvtárak Szövetsége

2000-ben alapították azzal a céllal, hogy az érintetteknek különböző mértékben támogatást nyújtson, vagy a börtönkönyvtárak igazgatásával foglalkozzon. Milánóban az Állami Egyetemen működik.

http://ospiti.cilea.it/abc/index.htm

Magyarország

Mozgó könyvtár: (mozgó) Képes KönyvTár

Mozgó könyvtár szolgáltatás a rászorulók részére (Mindszent)
http://www.kellerkonyvtar.hu/html/konyvtar.htm

Litvánia

Fiókkönyvtár idősek és fogyatékosok számára

Az Alytus Városi Könyvtár a településnek olyan részén van, ahol társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok élnek. Célja, hogy bevonja a hátrányos helyzetű családok gyermekeit.

Női Információs és Továbbképző Központ (WITC)

A Kretinga-i nyilvános könyvtárban jött létre. Összefogja a különböző korú, nemzetiségű, vallású és gondolkodású nőket.

http://www.women-employment.lt/databases/kmimc.htm

Hollandia

Könyvtár 'Schilderswijk' multikulturális környezetében, The Hague,

Speciális reggeli kurzusokat kínál, és számítógépet biztosít a házi feladat elkészítéséhez délután és a helyi szervezeteknek este. Előadásokat és vitákat rendez különböző témákról, például iszlám jogról nőknek.

http://www.dobdenhaag.nl/

Multiculturális olvasókörök Flevoland könyvtáraiban

Flevoland tartományban multikulturális olvasóköröket indítottak be, főleg vándorló és menekült nők számára.

http://www.bibliotheken-flevoland.nl/

Norvégia

EPOS - úszókönyvtár

Ez a könyves hajó Norvégia nyugati partja mentén közlekedik, fjordok és szigetek között, és három megyei könyvtár közösen működteti.

http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/141-175e.htm

http://www.aa.fylkesbibl.no/pegabuss/

Lengyelország

Helyi Információs Adatbázis

A szolgáltatás hozzáférést biztosít mindenféle információhoz Warmia i Mazury tartománnyal kapcsolatban, és lehetővé teszi, hogy a felhasználók helyeket és embereket keressenek.

http://www.wojewodztwo-wm.pl/

Minden gyermek képes valamire

A Közös-Városi Nyilvános Könyvtár Dobre Miasto-ban rendszeresen összejöveteleket rendez - elsősorban a rosszul működő családok gyermekei számára - a téli szünetben.

http://www.wbp.olsztyn.pl/~mgbpdm

Oroszország

Nyilvános Jogi Információs Központ

A D. Fyodorov Kemerovo Körzeti Tudományos Könyvtár önkéntes joghallgatók segítségével jogsegély szolgálatot működtet.

http://www.rsl.kemsu.ru/proekt/volont_e.htm

Könyvtár - egy társadalmi központ

A Rubtsovsk-i Központi Városi Könyvtár létrehozott egy olyan rendszert, amellyel jogi, társadalmi, területi és más információt ad a lakosságnak, társadalmi szervezeteknek és a helyi hatóságoknak.

http://www.rubtsovsk.ru/~bibl/

Szlovákia

Információs központ munkanélküliek számára

Létesült a Hornozemplínska könyvtárban Vranov-ban és Topµou-ban.

http://www.vranov.sk/kultura/kniznica/projekt.htm

Szlovénia

Ifjúsági Információs Központ

A szolgáltatás olyan helyet kínál a 15 és 25 év közötti fiataloknak, ahol tanulhatnak, érdekes információhoz juthatnak, vagy éppen kikapcsolódhatnak, átnézhetik a folyóiratokat és találkozhatnak barátaikkal. Önkéntesek állnak rendelkezésre, hogy segítsenek a tanulásban vagy a házi feladatban. Ez az információs központ része a L'MIT-nek nevezett Ljubljana-i ifjúsági információs hálózatnak.

http://www.lmit.org/

Third Life-Period University

A Harmadik Életszakasz Egyetem idősebb és fogyatékos emberek számára szerveződött azzal a céllal, hogy segítse a szabadidő tevékeny és kellemes eltöltését, enyhítse a magányosságot és erősítse a pozitív énképet.

Celje Városi Könyvtár http://www.ce.sik.si/

Maribor Nyilvános Könyvtár http://sikmb.mb.sik.si/

Előítéletmentes Élet

A Novo mesto-i nyilvános könyvtár olyan programot működtet, amely ösztönzi a kölcsönös tiszteletet és megértést a roma nemzetiségűek és a helyi közösség között.

Egyesült Királyság

Könyvtárak Mindenkinek: társadalmi felzárkóztatás a nyilvános könyvtárakban

A Kulturális, Média és Sport részleg (Department for Culture, Media and Sport (DCMS)) beszámolót készített könyvtárak számára, amely megállapítja a teendőket és kifejti a feladatokat a társadalmi felzárkóztatás javítására.

http://www.culture.gov.uk/heritage/lib1.html

Társadalmi felzárkóztatás és a könyvtárak - ötlettár

Forrásmunka valamennyi könyvtári szakember számára, de különösen azoknak, akik az elméletet átültetik a gyakorlatba. A munka célja, hogy könnyen elérhetővé váljanak azok a legújabb publikációk, kutatások és a számítógépes hálózaton megtalálható források a társadalmi felzárkóztatásról, amelyek a nyilvános könyvtárak számára fontosak lehetnek.

http://www.la-hq.org.uk/groups/csg/si/si.html

Walsall - Könyvtári Kapcsolat

Ez a szolgáltatás Bloxwichben egy helyen működik, az Otthon Könyvtárszolgálattal (Home Library Service) és a Városi Mozgókönyvtárral (Urban Mobile Library). A szolgáltatás felkeresi az idősek otthonait, benntlakásos otthonokat, magánkórházakat, napközi otthonokat és továbbképző központokat Walsall egész területén. http://www.walsall.gov.uk/cultural_services/library/branches/special.htm