1. RÉSZ - SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYELVEK

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK GYERMEKEK ÉS ISKOLÁK SZÁMÁRA

ÖSSZEFOGLALÓ

TÉMAKÖR

Ez az irányelv a nyilvános könyvtáraknak azokat az IST alapú szolgáltatásait és tevékenységeit fedi le, amelyek - egy e-Európa céljaival összhangban - elősegítik a gyermekek tanuláshoz való pozitív hozzáállását és hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom és szűkebb közösségük hasznos tagjaivá váljanak.

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

A gyermekeknek olyan szolgáltatásokra van szükségük, melyek sokféleképpen fejlesztik őket: értelmi, érzelmi, társadalmi és kulturális téren, nyelvükben, valamint mozgásukban. A nyilvános könyvtárak élvezetes módon segíthetik ezt a fejlődést. Számos lehetőséget biztosíthatnak a gyermekek számára társadalmi kapcsolataik és esztétikai érzékük fejlesztésére, az irodalom és a művészetek iránti érdeklődés felkeltésére.

2000-ben Lisszabonban az Európa Tanács ülésén új alapvető készségek szükségességét határozták meg, az úgynevezett IT készségeket. Ezek: idegen nyelv tudás, technológiai ismeretek, vállalkozói készségek és társadalmi ismeretek. Szükség van a gyermekeknek szóló IST alapú szolgáltatások radikális fejlesztésére, ideértve a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokat is, annak érdekében, hogy a tanulás iránti pozitív hozzáállást elősegítsék.

Ezért hatékonyabb együttműködésre van szükség a nyilvános könyvtárak és más helyi szervezetek között. Bár a nyilvános könyvtárakat, archívumokat, múzeumokat egyre inkább egy tanulást támogató hálózat részének tekintik, jobban be kellene vonni ezeket az intézményeket az iskolai tantervek megvitatásába, hogy nagyobb esélyük legyen az együttműködésre és az iskolai oktatás támogatására.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A szolgáltatásokat biztosíthatják a könyvtárban, web oldalakon vagy más digitális hálózatokon keresztül. A könyvtárak gyűjteményük és forrásaik közrebocsátásával fejleszthetik ezeket a szolgáltatásokat önállóan, vagy más nyilvános könyvtárakkal, kulturális és oktatási szervezetekkel együttműködve, hogy hatékonyan segítsék a tanulást intézményes vagy kötetlen formában, minden szinten, ideértve a távoktatást is. A gyermekeknek szóló szolgáltatások felhasználói körébe a gyermekek, a szülők, gondozók és a családok tartoznak.

A nyilvános könyvtárak

  • olyan találkozóhelyet biztosíthatnak a helyi közösség számára, amely közvetlen kapcsolatban áll az iskolákkal, családokkal és a közösség más csoportjaival;
  • olyan hálózatként működhetnek, amely az életen át tartó olvasáshoz és tanuláshoz szükséges készségek és az IST jártasság elsajátítására ösztönöz, és amely az iskolákra, az otthonokra és gyakorlatilag a web alapú szolgáltatásokon keresztül bárhova kiterjeszthető;
  • segítséget nyújthatnak a házi feladat elkészítéséhez;
  • példát adhatnak arra, hogy felnőttek és gyerekek együtt élvezhetik a könyvek, a számítógép és az információs társadalom technológiái, a zene, a színház, a mozi, és más kulturális tevékenységek által nyújtott örömöket;
  • jelentősen hozzájárulhatnak az írni-olvasni tudás minden formájának fejlesztéséhez, legyen szó funkcionális, digitális, vizuális vagy média írástudásról;
  • segíthetik a társadalmi felzárkóztatást és egy erőteljesebb kulturális azonosságtudat kialakulását.

TÁVLATI TERVEK

Az elméleti szakembereknek, szakmai testületeknek, nyilvános könyvtáraknak, múzeumoknak, archívumoknak, iskoláknak és más kulturális és oktatási intézményeknek össze kell ülniük, hogy a gyermekeknek szóló szolgáltatásokkal kapcsolatban kidolgozzák a stratégiai fejlesztés következő lépéseit, előkészítve így egy tudásalapú, tanuló társadalmat.

TÉMÁK

Az irányelvek a következő témákat ölelik fel:

Elérhető szolgáltatások

Felhasználó csoportok

Gyermekek speciális igényekkel

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

Ez az irányelv a nyilvános könyvtáraknak azokat az IST alapú szolgáltatásait és tevékenységeit fedi le, amelyek - egy e-Európa céljaival összhangban - elősegítik a gyermekek tanuláshoz való pozitív hozzáállását és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom és szűkebb közösségük hasznos tagjaivá váljanak.

A Gyermekek jogairól szóló egyezmény kimondja, hogy "A gyermeknek teljes mértékben fel kell készülnie arra, hogy önálló életet éljen a társadalomban" és "A gyermeknek joga van ahhoz, hogy gondolatait szabadon kinyilvánítsa; szabadon kereshet, kaphat és továbbíthat információt vagy bármilyen gondolatot, korlátozás nélkül, szóban, írásban vagy nyomtatásban, művészi formában vagy tetszése szerinti más média által."

A nyilvános könyvtáraknak - mint társadalmilag befogadó intézményeknek - biztosítaniuk kell a gyermekek hozzáférését: korra, anyagi helyzetre, családi háttérre, nemre, fajra, földrajzi helyre vagy speciális igényeikre való tekintet nélkül.

A gyermekeknek olyan szolgáltatásokra van szükségük, melyek sokféleképpen fejlesztik őket: értelmi, érzelmi, társadalmi és kulturális téren, nyelvükben, valamint mozgásukban. A nyilvános könyvtárak élvezetes módon segíthetik ezt a fejlődést. Számos lehetőséget biztosíthatnak a gyermekek számára társadalmi kapcsolataik fejlesztésére, az esztétikai érzék elsajátítására, az irodalom és a művészetek iránti érdeklődés felkeltésére.

A nyilvános könyvtárnak fontos szerepe van abban, hogy a gyermekek olvasási készségét fejlessze egy olyan korban, amikor érdeklődésüket számos más dolog köti le. Általánosan elfogadott nézet, hogy a könyvvel való korai találkozás segít felkelteni a gyermekek érdeklődését az olvasás iránt. Sokan érvelnek amellett, hogy a kisgyermek életében - a tanulás szempontjából - az első két év döntő fontosságú. Az agy fejlődésének 75 %-a a születés és a második életév között zajlik le. Ennek jelentőségét nem hagyhatják figyelmen kívül azok, akiknek a gyermekekért együtt kell dolgozniuk.

2000-ben Lisszabonban az Európa Tanács ülésén új alapvető készségek szükségességét határozták meg, az úgynevezett IT készségeket, amelyeket az oktatási és a kulturális szervezetek munkatervébe bele kell foglalni. Ezek: idegen nyelv tudás, technológiai ismeretek, vállalkozói készségek és társadalmi ismeretek. Szükség van a gyermekeknek szóló IST alapú szolgáltatások radikális fejlesztésére annak érdekében, hogy a gyermekek elsajátítsák az információ megtalálásának és értelmezésének készségét és így a tanulás iránti pozitív hozzáállásuk javuljon.

A nyilvános könyvtárak kiváltságos helyzetben vannak a helyi hatóságokkal, oktatási és kulturális jogi személyekkel fennálló kapcsolataik miatt, és így lehetőségük van arra, hogy nagyobb szerepet vállaljanak az iskolai oktatási rendszer támogatásában és a tantervek kialakításában. Azok az országok, régiók és körzetek - különösen a falusi vagy elszigetelt közösségek - ahol az Internet kevéssé elterjedt, valamint ahol az iskolai könyvtáraknak nincs elegendő anyaguk a tanulás és házi feladat elkészítésének segítésére, jobban kihasználhatják a nyilvános könyvtárak nyújtotta lehetőségeket. A nyilvános könyvtárak biztosíthatják a tájékozódást, segíthetik a készségek elsajátítását és az információhoz és tanulási segédanyagokhoz való hozzájutást, hiszen ez másként nem volna elérhető.

Mint a lakossággal való kapcsolat helyszíne, illetve fontos találkozóhely, a nyilvános könyvtárak jól ismerik a meglévő és elérhető információkat, valamint a közösség oktatási, tanulási igényeit. Mindig is az információt biztosító intézményként működtek. Az utóbbi években a nyilvános könyvtárak egyre többet fektetnek be az infrastruktúra fejlesztésébe és a munkatársak képzésébe, és olyan új szolgáltatásokat fejleszthetnek ki és biztosíthatnak, amelyek az oktatást minden szinten segítik.

Ehhez hatékony együttműködésre van szükség a nyilvános könyvtárak és más helyi szervezetek között. Ha a szakmai testületek aktívabban vennének részt az iskolai tanterv megvitatásában, akkor a könyvtáraknak, múzeumoknak és archívumoknak nagyobb esélyük lenne arra, hogy az intézményes oktatás támogatására együttműködési stratégiát dolgozzanak ki.

Bár a nyilvános könyvtárak, archívumok és múzeumok mind közgyűjtemények, és a tanulást támogató hálózat részét kellene hogy képezzék, néha még mindig elszigeteltek. Oda kell hatni, hogy ez a három kulturális intézmény együttműködjön annak érdekében, hogy egy új világképnek, a tanuló társadalomnak megfelelhessen.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Földrajzi helyzetük nem befolyásolja azt, hogy melyek ma a gyermekeknek szánt IST szolgáltatásokkal legjobban ellátott országok. Ami közös ezekben az országokban az az, hogy felmérték, milyen sürgős az írástudatlanság elleni harc, az olvasás ösztönzése és a meglévő IST infrastruktúra ötletes felhasználása, valamint hogy országos stratégia nélkül mindez nem megvalósítható. Ezekben az országokban a nyilvános könyvtárak gyakran partnerként, vagy koordinátorként működnek közre a fontosabb nemzeti projektekben.

A gyerekeknek szóló szolgáltatásokat és foglalkozásokat biztosíthatják

  • a könyvtárakban;
  • weboldalakon keresztül, online;
  • vagy más digitális hálózatokon keresztül.

A könyvtár maga is kifejlesztheti ezeket a szolgáltatásokat és foglalkozásokat, de teheti ezt más kulturális és oktatási szervezettel együtt tevékenykedve is. A közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok és archívumok) közötti együttműködés hatékonyan segítheti az intézményes oktatást minden szinten - beleértve a távoktatást is - hiszen az IST előnyeit kihasználva gyűjteményük és forrásaik elérhetővé válnak.

A helyi szinten szolgáltatást nyújtó könyvtáraknak, archívumoknak és más kulturális szervezeteknek az oktatási intézményekkel együttműködési tervet kell alkotniuk, mely tartalmazza a közös szolgáltatások és elérhető források minimális listáját. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ilyen - több intézmény által kifejlesztendő - IST projektek anyagi támogatáshoz jutnak, hiszen nyilvánvaló, hogy a meglévő források hatékonyabb kihasználását és az értékteremtést célozzák.

SZOLGÁLTATÁSOK:

A nyilvános könyvtárak

  • olyan találkozóhelyet biztosíthatnak a helyi közösség számára, amely közvetlen kapcsolatban áll az iskolákkal, családokkal és a közösség más csoportjaival és ahol partnerkapcsolatok alakulhatnak ki, következetesen fejlesztve a gyermekeknek, szüleiknek és gondozóiknak nyújtott szolgáltatásokat;
  • olyan hálózatként működhetnek, amely az életen át tartó olvasáshoz és tanuláshoz szükséges készségek és az IST jártasság elsajátítására ösztönöz. Ez a tanulást segítő környezet a gyermekeknek és szüleiknek nyújtott web alapú szolgáltatásokon keresztül gyakorlatilag bárhova kiterjeszthető: az iskolákra, otthonokra is;
  • bővíthetik a házi feladat elkészítésének lehetőségeit;
  • példát adhatnak arra, hogy felnőttek és gyerekek együtt élvezhetik a könyvek, a számítógép és az információs társadalom technológiái, a zene, a színház, a mozi, és más kulturális tevékenységek által nyújtott örömöket. A könyvtárak nagyobb lehetőséget nyújtanak a szabadidő hasznos, alkotó eltöltésére. Úgy kell kialakítani a környezetet, hogy a gyermekek biztonságban és jól érezzék magukat;
  • jelentősen hozzájárulhatnak az írni-olvasni tudás minden formájának fejlesztéséhez, legyen szó

  • funkcionális írni-olvasni tudásról: könyvek vagy elektronikus formátumok - például történetek - olvasásával a web-ről;
  • digitális írni-olvasni tudásról: megtanítva a gyerekeket, hogyan tájékozódjanak és keressenek a weben, és hogy fel tudják mérni, mit tartalmaz a weboldal és hasznos-e számukra;
  • vizuális írni-olvasni tudásról: poszterek, hirdetések és számítógépes ábrázolások segítségével;
  • média írni-olvasni tudásról: az újságok, televízió és rádió web-en keresztüli elérésével.

  • az oktatási intézményekkel együtt részletesen kidolgozott tanulási segédanyagokat és www címjegyzékeket állíthatnak össze a használható forrásokról, valamint oktatási és továbbképzési anyagokat, mellyel a helyi és nemzeti tanterv megvalósítását segíthetik;
  • segíthetik a társadalmi felzárkózást azzal, hogy nagyobb figyelmet szentelnek a multikulturális és többnyelvű tartalmaknak és tevékenységeknek, valamint a fogyatékos gyermekeknek nyújtott szolgáltatásoknak;

  • megismertetik a gyermekekkel kulturális örökségüket, erősítik a társadalomhoz tartozás érzését.

A gyermekeknek szóló szolgáltatásokat igénybevevők:

  • A gyermekek a nyilvános könyvtárak ügyfelei: a könyvtár felelős az egész helyi gyermekközösségért, nem csak a könyvtárat éppen használókért. A szolgáltatások fejlesztését a gyerekek szükségleteinek figyelembevételével kell meghatározni.
  • A szülők és gondozók - akik a gyermekek felneveléséért és oktatásáért felelősek - ezeknek a szolgáltatásoknak egyik legfontosabb használói. A velük való együttműködés nélkülözhetetlen, ha a szolgáltatásokat valóban a gyermekek igényei szerint kívánják továbbfejleszteni. A szülőket információval és tanácsadással segítheti a könyvtár. A fiatalabb gyereknek még a szülőre, gondviselőre vagy a tanárra van szüksége ahhoz, hogy ellátogasson a könyvtárba, vagy használja a számítógépet otthon. A szolgáltatások sikeresebbek és népszerűbbek lesznek, ha mind a gyerek, mind a felnőtt számára vonzóak.
  • A családok szintén fontos ügyfelek, akiket különböző kezdeményezésekkel - pl. olvasás, írni-olvasni tanítás - segíthet a könyvtár. A szolgáltatásokat mind a gyerekek, mind a szülők és nagyszülők igénybe vehetik. A könyvtáraknak fel kell ismerni, hogy a gyermekek írni-olvasni tanulásában milyen fontos szerepe van a családnak. Ahhoz, hogy a családok bízzanak a gyermekkönyvtári szolgáltatásokban, a könyvtár munkatársainak szorosan együtt kell működniük gyermekspecialistákkal és gondoskodniuk kell arról, hogy szolgáltatásaik a gyermek fejlődési szintjének és a családok igényeinek megfeleljen.

Gyermekek speciális igényekkel

A nyilvános könyvtárnak fontos feladata, hogy szolgáltatásokat nyújtson a testi fogyatékosok, a tanulási nehézséggel és magatartászavarral küzdők, az oktatásban lemaradtak, a rossz anyagi körülmények között élők számára - figyelembe véve a speciális nyelvi /kulturális igényeket is - biztosítva, hogy az IST alapú szolgáltatások és a web a könyvtárban is, de távolról is elérhető legyen.

A falusi vagy elzárt közösségekben, és ott ahol a gyermekek és családok segítésére nincs vagy alig van lehetőség, a nyilvános könyvtárak fontos szerepet töltenek be a gyermek képzésében és a családok tájékoztatásában azzal, hogy hozzáférést biztosítanak az IST-n keresztül a tanuláshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges forrásokhoz.

TÁVLATI TERVEK

A nyilvános könyvtárak munkatársainak - továbbképzés és tapasztalatszerzés útján - fejleszteni kell IST ismereteiket és az oktatással kapcsolatos ismereteiket, hogy a gyermekek igényeit kielégíthessék és hogy az óvodákkal és általános iskolákkal együttműködhessenek.

A könyvtáraknak új, megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársakat kell alkalmazniuk, például tanítókat, óvónőket, stb. Sokkal jobban figyelembe kell venni a szülőknek és gondozóknak a nyilvános könyvtárak szolgáltatásaival, illetve azok fejlesztésével kapcsolatos véleményét.

Összehasonlítva más korcsoportokkal, a 0-6 éveseket célzó IST tartalmú beruházások száma a piacon alacsony. A nyilvános könyvtárak orvosolhatják ezt úgy, hogy az IST ismeretek megszerzését segítik. Az iskolákkal együtt segédeszközöket és szolgáltatásokat fejleszthetnek ki a gyermekek számára. A gyermekeknek szóló szolgáltatásokat általában újra kell gondolni, különös tekintettel at IST-n alapulókat, beleértve a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű gyermekeknek szólókat is.

Az elméleti szakembereknek, szakmai testületeknek, nyilvános könyvtáraknak, múzeumoknak, archívumoknak, iskoláknak és már kulturális és oktatási intézményeknek össze kell ülniük, és ki kell dolgozniuk a gyermekeknek szóló szolgáltatások fejlesztésének következő lépéseit, előkészülve egy tudásalapú, tanuló társadalom építésére. Szükséges, hogy az egyes országok olyan stratégiát dolgozzanak ki, amellyel a tanuláshoz való pozitív hozzáállást ösztönzik, a megfelelő környezetet biztosítják, és ebben támaszkodhatnak a könyvtárakban már meglévő lehetőségekre. Közös tervezetre van szükség, kidolgozva egy rövid-, közép-, és hosszútávú stratégiát a tanulás támogatására és az analfabétizmus minden formájának felszámolására.

LINKEK

Az alábbi linkek ötletes IST alapú szolgáltatásokat kínálnak gyermekeknek, 13 éves korig.

Bulgária

Dora Gabe Városi Könyvtár

Ez a könyvtári program megismerteti a gyerekeket a www által kínált lehetőségekkel, ugyanakkor megóvja őket annak negatív hatásaitól.

http://www.libdgabe.dobrich.net/

Cseh Köztársaság

A Karlovy Vary-i Körzeti Könyvtár http://www.knihovna.kvary.cz/ az egyik olyan intézmény a Cseh Köztársaságban, amely támogatja az információs technológiák jobb kihasználását. A cseh társadalomban nem jellemző, hogy az otthonok számítógéppel vagy internettel rendelkeznek.

Az iskolák ellátottsága IT felszerelésekkel nagyon különböző, ezért döntött úgy a körzeti könyvtár, hogy jó minőségű felszerelést biztosít a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak: 1) azoknak a gyerekeknek, akik alacsony jövedelmű családból származnak; 2) idősebbeknek (főleg nyugdíjasoknak), akiknek nincs másképp lehetősége az IT elsajátítására és internet használatra; 3) munkanélkülieknek, akik IT ismeretekkel új eséllyel indulhatnak; 4) könyvtárosoknak, akik kisebb könyvtárakban dolgoznak és hamarosan rendelkeznek majd számítógéppel. Kapcsolattartó személy: Jitka Banzetova: jbanzetova@email.cz

Németország

InfoPlanet

Az Európai Közösség Telematics for Libraries program által támogatott CHILIAS projekt, virtuális gyermekkönyvtár.

http://www.stuttgart.de/chilias/

Írország

Clare Megyei Könyvtár

Könyvtári web oldal, amely olvasásra és tanulásra invitálja a gyerekeket. Kínálatában könyvek, tantervi segédanyagok és a szabadidő hasznos eltöltését segítő linkek találhatók témák szerint csoportosítva.

http://www.clarelibrary.ie/eolas/kids_section/kids_section.htm

Hollandia

Assen Nyilvános Könyvtár

Weboldal, ahol a diákok önállóan dolgozhatnak és új témákról olvashatnak. Jó példa ez az oktatási intézményekkel való sikeres együttműködésre, a tanterv online kiegészítésére.

http://www.bibliotheekassen.nl/jongeren/frkennisnetckv.htm

Den Haag Nyilvános Könyvtár

Főleg gyermekek számára kidolgozott projekt, amely az olvasás iránti érdeklődésük felkeltését célozza, hálózatban a "Fantasia" projekttel stb.

http://www.mijnstempel.nl/

http://www.fantasia.nl/

http://www.leesplein.nl/

Foundation Reading

A "Boekenpret" elnevezésű módszert sok helyen bevezették az oktatás legalsóbb szintjein azért, hogy a gyermekek az alapvető nyelvi ismereteket és tanulási készséget elsajátíthassák. A módszer különösen hatékony azoknál az anyanyelvi vagy vándorló családoknál, ahol az olvasásnak nincsenek hagyományai.

http://www.lezen.nl/

NBLC

Website, amely minden iskolával kapcsolatos dologban segíti a diákokat, szülőket, tanárokat. Sikeres együttműködés a könyvtárak szakmai testületei, a nyilvános könyvtárak és a kormány között. Húsz nyilvános könyvtár részvételével kezdődött, a kormánynak egy kísérleti projektjében.

http://www.kennisnet.nl/

Rotterdam Nyilvános Könyvtár

A weboldal ösztönzi és segíti azokat a diákokat, akik nem szeretnek olvasni. Támogatva a speciális igényű tanulókat, segíti őket abban, hogy a kötelező oktatásban is eredményesek legyenek. Jó példa ez az oktatási intézményekkel való partnerkapcsolatra.

Link: http://b-wise.bibliotheek.rotterdam.nl/

Magyarország

Internetes gyermek oldal
http://www.gyermeksziget.hu/

Meseoldal
http://egyszervolt.hu/ret/index.html

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI./2 Terézvárosi Gyermekkönyvtára
http://www.fszek.hu/lisztferenc/fomenu.html

Csodaceruza gyermeklap és mozgalom
http://www.csodaceruza.com/magunkrol.htm

Kamaszoknak szóló webhely - olvasásra biztató rész
http://www.koloknet.hu/media/

A Neumann ház gyerekoldala
http://www.olvasnijo.hu/olvasni.php3

Norvégia

Troll I ord (A szavak valósággá válnak)

Együttműködési program, amely a nyilvános könyvtárak és a közösség együttműködését példázza. Célja az olvasás ösztönzése, különösen a gyerekek és az ifjúság körében.

http://www.trolliord.org/

Austevoll Nyilvános Könyvtár

Az Austevoll-i önkormányzat által készített helytörténeti weboldal, ahol a gyerekek és a felnőttek többet tudhatnak meg közösségükről.

http://www.hordaland.org/austevoll/

Haram Nyilvános Könyvtár

A weboldal segíti a diákokat abban, hogy anyagot találjanak a web-en és beszámolókat írjanak. Igény volt arra, hogy a nyilvános és az iskolai könyvtárakat összekapcsolják, a forrásokat a legelőnyösebben kihasználva.

http://www.haram.folkebibl.no/prosjekt

Portugália

Babies Project - Szülők és gyermekek építik a jövőt

Célja az olvasás ösztönzése, a gyermekek kreativitásának és képzeletének fejlesztése; a szülők és gyermekek közötti jó viszony elősegítése; a könyvtár azon szerepének tudatosítása, hogy ez az információszerzés és tapasztalatcsere helyszíne a gyermekkorral kapcsolatos témákban; jó kapcsolat kiépítése a szülők és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek között; az egyenlő esélyek biztosítása.

http://www.cm-oeiras.pt/

Vila Franca de Xira Nyilvános Könyvtár

A weboldal a kisgyerekeket segíti a tanulásban és olvasásban, miközben IST ismereteiket is bőviti. A szülőknek és gondozóknak is útmutatást ad.

http://www.bib-municipal-vila-franca-xira.rcts.pt/

Szlovénia

Pionirska knjiznica (Úttörő Könyvtár)

Szlovénia legnagyobb gyermekkönyvtára által működtetett weboldal, célja az olvasás megszerettetése. A weboldalon a gyerekek chat-elhetnek az általuk olvasott könyvekről és véleményt cserélhetnek. Ez a közös kezdeményezés jó példa a könyvtárak és iskolák együttműködésére.

http://www.bralnaznacka.com/

Pionirska knjiznica

Ez a weben alapuló Könyv Kvíz (más média formátumokon is elérhető) arra bíztatja a gyerekeket, hogy ismereteket szerezzenek Szlovénia tájegységeiről (földrajz, történelem, néprajz, stb), miközben klasszikus szlovén írókat olvasnak. Jó példa ez arra, hogy az IST használata egyszerre erősíti a kulturális tudatosságot, fejleszti az IST készségeket, a számítógépes írni-olvasni tudást, az olvasási készséget, valamint segíti a társadalmi felzárkózást (például a szlovén kisebbségek, vagy a szlovén kivándorlók gyermekeinek felzárkózását).

http://www.lj-oz.sik.si/kviz/

Svédország

Kalmar Nyilvános Könyvtár

Az első olyan könyvtár volt Svédországban, amely IT-alapú oktatást kínált könyvtárosoknak az információs technológiákról, együttműködve a Kalmar-i Egyetemmel.

http://www.hik.se/

Egyesült Királyság

Birmingham - Könyvtári és Információs Szolgáltatások

Számos különböző könyvtári szolgáltatás keretében működő vonzó weboldal, amelyet úgy állítottak össze, hogy az olvasást és írást megszerettessék a gyerekekkel. Itt történeteket olvashatnak, e-mailezhetnek az írókkal, kritikát vagy saját történetet írhatnak, szójátékokat játszhatnak és részt vehetnek olvasásra épülő versenyeken.

http://storiesfromtheweb.org/

Booktrust

Ez a weboldal a könyvtárakat szólítja meg, hogy részt vegyenek egy - az olvasást ösztönző -nemzeti kezdeményezésben, amely a szülőket arra buzdítja, hogy gyermeküket már egész kis korban megismertessék a könyvvel.

http://www.booktrust.org.uk/bookstart/bookstart.htm

Croydon Könyvtárak

Könyvtári weboldal, amely a könyvtárosok által - gyermekkönyvekről - írt kritikákat tesz közzé a legújabb beszerzésekről. Célja, hogy az olvasást megszerettesse, és segítse a gyermekeket, szülőket és gondozókat, hogy a "legjobb könyvet" kiválasszák.

http://www.croydon.gov.uk/LEDept/libraries/cr-libchreviews.htm

National Literacy Trust (Nemzeti Műveltség Alapítvány)

A weboldalt az alapítvány működteti. Információt nyújtanak minden írni-olvasni tudással kapcsolatos témában, beleértve a kormány művelődéspolitikáját is. Gyakorlati javaslatokat, kezdeményezéseket, kutatásokat, statisztikákat és forrásokat ismertetnek csoportosítva: pl. kisgyermekkor, általános iskolások, szülők, könyvtárak, stb.

http://www.literacytrust.org.uk/

New Opportunities Fund Digitisation Programme (Új lehetőségek alapítványa - digitalizálási program)

A program - együttműködésre késztetve a közösséget és alapítványokat, a helyi hatóságokat, könyvtárakat és archívumokat, múzeumokat, továbbképző és felsőfokú oktatási intézményeket valamint a privát szerktort - egyedülálló pédája az új online tanulási segédanyagok megalkotásának. Az anyag elsősorban a Peoples Network (PN) szolgáltatáson keresztül a nyilvános könyvtárak használóinak, valamint a National Grid for Learning (NGfL) szolgáltatáson keresztül az iskoláknak készült. A NOF (New Opportunities Fund) információs technológiával kapcsolatos kezdeményezése többek között az, hogy a nyilvános könyvtárak munkatársainak, az iskolai könyvtárosoknak és a tanároknak a képzését támogatja, valamint az infrastruktúra költségeihez hozzájárul.

http://www.nof-digitise.org/

Treasure Ireland (Kincses Sziget)

Egy interaktív játékot kínáló weboldal, amelyet az olvasás segítésére hozott létre a United Kingdom Office on Library Networking (UKOLN), és ahol a gyerekek különböző IT készségeket sajátíthatnak el.

http://www.ukoln.ac.uk/services/treasure/

Westminster könyvtárak

A weboldal olyan szolgáltatások linkjeit adja meg, amelyek az olvasást ösztönzik.

http://www.westminster.gov.uk/libraries/children/books.cfm

A weboldal olyan szolgáltatások linkjeit adja meg, amelyek a házi feladat elkészítéséhez adnak segítséget.

http://www.westminster.gov.uk/libraries/children/homeworksites.cfm