3. RÉSZ - TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Soknyelvűség technikai kérdései

Összefoglaló

Feladatkör

Ez az útmutató lefedi a soknyelvű szolgáltatások és információ visszakeresés technikai szempontjait. Valamint bizonyos fokig szociális értelemben a stratégiai kérdéseket, egy többnyelvű közösség szolgáltatásokkal való ellátását.

Stratégiai kérdések

A többnyelvű közösségek állhatnak

 1. őslakosokból és egy, vagy több bevándorló csoportból. A bevándorlók lehetnek nemrég ott élők, vagy már generációk óta tagjai a közösségnek.
 2. kétnyelvű őslakosokból, amelyikben az őslakosok nyelvi kisebbséget alkotnak. A nyelvi kisebbség az adott ország kormánya által elismert, vagy nem

A könyvtárak stratégiájukban összetett elveket kell érvényesíteniük, harmonizálva a különböző variációkkal.

Gyakorlati javaslatok

  • A közkönyvtáraknak a bevándorló lakosságot is ki kell szolgálnia, ennek a közösségnek is hatékony szolgáltatásokat kell nyújtania, aminek magában kellene foglalnia azon területek felmérését, amely szolgáltatási területek különös jelentőségűek.
  • Egyedül a megfelelő végzettségű személyzet toborzása lehet a legfontosabb mércéje annak, hogy egy közkönyvtár megfelelően tudja kezelni az etnikai kisebbség problémáit. A személyzeti ellátásnak tükröznie kell a terület etnikai összetételét. A kisebbség nyelvén beszélőket is alkalmazni kell, segítségül a szolgáltatások különböző formáinál.
  • A közkönyvtár weboldalát minden kisebbségi közösség számára ki kell alakítani, amelyiknek a könyvtár szolgáltat, és a könyvtári honlapot a kezdetektől fogva ennek megfelelően kétnyelvűen kell építeni.
  • Alapvető fontosságú a többnyelvű szótár, ha a többnyelvű információ-visszakeresés, mint könyvtári funkció szerepel, valamint a szövegszerkesztés azokban a nyelvekben, amelyek nem a római ábécét használják. Ez megvalósítható probléma azoknak a könyvtáraknak, amelyek ilyen lehetőségeket kínálnak a helyi kisebbségnek.
  • Az automatikus fordítás egy olyan technológia, amely ritkán alkalmazható, bár hasznos lehet bizonyos célokra.

Távlati tervek

A jövőben javulást kellene elérni az etnikai kisebbségnek nyújtott szolgáltatásban, olyan példákat követve, mint amit az északi országok alkalmaznak. Hangról, hangra való fordítás.

Témakör

Témák, amellyel ez az útmutató foglalkozik:

Szolgáltatások a bevándorlóknak

Személyzet

Többnyelvű tezaurusz

Többnyelvű weboldalak

Betűkészletek és billentyűzetek

Betű szerinti átírás és fonetikus átírás

Gépi fordítás

Hangról, hangra fordítás

Stratégiai kérdések

Nyelvtudományi kérdések egy többnyelvű nemzetközi közösségben, mint ez EU, központi problémák. 2001 volt a Nyelvek Európai Éve, célja a bátorítás volt, hogy tanuljanak és tanítsanak nyelveket.

Az EU-n belül szintén foglalkoznak a bennszülött kisebbség helyzetével vagy az őshonos nyelvekkel, létezik egy Európai Tudakozó a Kisebbségi Nyelvet Használóknak (EBLU) lásd: http://www.eblul.org/. Kb. 40 millió EU polgárra becsülik azok számát, akik eltérő nyelvet beszélnek attól a hivatalos nyelvtől, amely államban élnek és a modern társadalmi körülmények nem kedveznek ezen kisebbségi nyelvek használatának, és életben maradásának. Az EBLU ezen felül hozzájárul az Európai Alapvető Jogi Kartájához egy záradékkal, hogy "kívánatos egy közösség saját nyelvét és kultúráját bővíteni más közösségbeli tagokéval, mintegy ezzel kifejezni, hogy a kulturális és nyelvi különbözőség egy közös európai örökség". Szintén létezik egy Európai Karta a Helyi vagy Kisebbségi Nyelvekért, amelyben az aláírók elrendelik, hogy "határozott fellépéssel szükséges elősegíteni a helyi és kisebbségi nyelvek megvédését". Lásd még Mercator a www.mercator-central.org -on.

   

  • A "hivatalos nyelv" kifejezést az EBLUL definiálta, mint egy nyelvet, amellyel a közhivatalok, és a hivatalos dokumentumok dolgoznak, beleértve az üzleti dokumentumokat. Az EU hivatalos és munkanyelve a spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn, és a svéd. Ez azt jelenti, hogy az állampolgár írhat egy EU-s intézménybe ezek közül a nyelvek közül bármelyiken, és a választ ugyanazon a nyelven kapja meg. Elméletileg ezek mindegyik egyenrangú, de valójában a Közösség megfogalmazott nyelve az angol és a francia.
  • Néhány elismert fajtája a kisebbségi anyanyelveknek (örökölt nyelvek) Európában (nem értendők ezek közé azok a nyelvek, amelyek egyik államban kisebbségi nyelv, de a másikban anyanyelv), az aragóniai, osztrák, baszk, bretoni, katalán, korzikai, francia-provinciai, fríziai, frulian, gall, gagauzi, ír, ladin, macedón, mirandai, occitai, sémi, szardíniai, szorbiai, vlach és walesi. Ez nem teljes lista.
  • Európában nincsenek védve a bevándorlók használta nyelvek, a nem anyanyelvi nyelvek (közösségi nyelvek).

Egyike a három cselekvési szálon futó EK-i e-Tartalom programnak a tartalom előállítás növelése többnyelvű és multi-kulturális környezetben. Ez mintegy a tartalom és nyelvi ipar metszeteként jelenik meg. Az Internet, média, és nyelvi technológiák felemelkedése lassabb, mint a verseny régiókban, és ez észrevehetően fontos az európai online termékek, és szolgáltatások tömegpiacának fejlesztéséhez. Technológiai szempontokból jól értelmezett, de nem a gyakorlati felhasználás felé irányulnak.

Szolgáltatások a bevándorlóknak

A szolgáltatások biztosítása a frissen bevándorlóknak, problémákat jelent egy nyilvános könyvtárnak, ami a szolgáltatásban, és bizonyos tényezőiben előre jelezhető:

  • A bevándorló közösség mérete és állandósága, kora, neme, családi állapota, és képzettsége.
  • A társadalom anyanyelvi tudása
  • Jártasságuk a nyilvános könyvtár koncepciójában, és amit az tenni tud értük.

A bevándorlók gyakran belefeledkeznek az alap gazdasági, legális és más szükséghelyzetekbe, miközben az a fontos, hogy felismerjék, a könyvtár segíteni tudja őket, többek között ilyen jellegű anyagokkal. A könyvtárosoknak ismerniük kell az ilyen közösségeket, azok etnikai összetételét és néhány nagyvárosban a népesség mozgását, ami magában foglalhat bizonyos időnkénti rendszeres ellenőrzést. Szükség lehet megtárgyalni, kérdőíveket felhasználva felmérni azt, hogy részletesen kiderüljön, mire van szüksége egy közösségnek. Kapcsolatban lehet lenni a bevándorlási szervekkel. A könyvtár helyszíne lehet nyelvi kurzusoknak, és kulturális eseményeknek. Egy bevándorló közösség hű támogatója és szövetségese lehet a könyvtári szolgálatnak, ha bőkezűen és tapintatosan közelítenek hozzájuk. A bevándorlók nyelvi anyagokkal való ellátása jól mutatja azokat a területeket, amelyeket a szakembereknek meg kell oldaniuk; katalogizálni, feldolgozni, és ajánlani a könyvtári anyagokat az olvasóknak.

A tipikusan ajánlott anyagok:

  • Olyan anyag, amely segít a kulturális beilleszkedésben, a többségi nyelv elsajátításában és ismeretanyag a saját hazai kultúráról.
  • Kétnyelvű gyermek anyag.
  • Információ a jogi anyagokról és a helyi szolgáltatásokról.
  • Audióvizuális anyag. Lásd a zenei és egyéb kulturális tartalom alatt.
  • Szövegszerkesztés a nem-latin írásokban.

Lásd még társadalmi beilleszkedés és élethosszig tartó tanulás.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A könyvtáraknak óvatosnak kell lenniük a nyelvi problémákkal kapcsolatosan azon közösségekben, ahol a szolgáltatásokat nyújtják. Részben azokat a bevándorlókat, akiknek hiányos a többségi nyelvi ismerete, el kell látni többféle szinonimával, amelyek megegyezhetnek a szöveg eredeti jelentésével. Néhány nagyvárosban, ahol gyors a népesség változás a könyvtáraknak nyelvi felméréseket kell végezniük a használóik körében.

A szolgáltatások:

  • Célszerű egy szolgáltatás keretén belül tanácsokkal segíteni a bevándorlókat.
  • Szövegszerkesztési lehetőségek a bevándorlók nyelvén.
  • A könyvkészletet, periodika és audió-vizuális anyagokat a megfelelő nyelveken beszerezni.
  • Kulturális foglalkozásokat tartani a könyvtári területen.
  • A weboldalakat a szükséges nyelveken is működtetni.
  • A kijelölt könyvtáraknak legyen jogosultsága egy nyelvi kisebbség kiszolgálására.
  • Speciálisan erre toborzott munkatársak, a szükséges kisebbségi nyelvek pontos ismeretével.
  • Ha egy könyvtárnak ki kell szolgálnia egy bevándorló kisebbségi közösséget, akkor szerepet kell vállalnia egy veszélyeztetett kultúra megőrzésében, dokumentálásában, és mindenben, ami ezzel jár. Az ilyen kisebbségek rendszerint kétnyelvűek, de szükséges egy kisebbségi nyelvű átfogó gyűjteményt, valamint egy speciális katalógust szerkeszteni, és válaszolni a helyi kultúrával kapcsolatos kérdésekre, amelyek a térségen kívülről érkeznek.

Alkalmazottak

  • A legjobb lehetőség egy könyvtár számára, hogy megerősített stratégia segítségével álljon helyt egy többes nyelvi környezetben. Fordítási szolgáltatások felajánlása egy kialakult helyi kisebbségnek nyilvánvalóan nem megfelelő kezdeményezés.
   A technológián alapuló megoldások nem valószínű, hogy a közeljövőben elterjedtek lesznek.
  • A könyvtáraknak olyan munkatársakat kell alkalmazniuk, akik a különböző közösségek nyelvét értik és ismerik az irodalmukat, hogy segíteni tudjanak a kisebbségi nyelven készült anyagok katalogizálásában és az olvasókhoz való eljuttatásában.
  • A kisebbségi nyelven beszélők méltányolni fogják a szemtől szembeni kapcsolattartást azzal a könyvtárossal, aki anyanyelvi szinten beszéli a nyelvüket, és nemcsak második nyelvként ismeri azt, még ha gyakorlottan is.
  • Ahol a kulturális valamint a nyelvi különbözőségek fontosak, ott érdemes a kisebbségi csoportból származó ember segítségével tartani a kapcsolatot a könyvtár és a kisebbségi olvasók között.
  • A reklámanyagok, szórólapok és a könyvtári weboldal elkészítése könnyebb és olcsóbb, ha a könyvtár saját dolgozóval oldja ezt meg.

Lásd még társadalmi beilleszkedés

Szolgáltatások a bennszülött nyelvi kisebbségeknek

Az őshonos nyelvi kisebbségek ellátása nem jelent a könyvtáraknak ugyanolyan feladatokat, mint a bevándorlók esetében. Például:

  • Ők gyakran teljesen kétnyelvűek és nem igényelnek eligazítást az anyanyelvben vagy a kultúrában.
  • Nincs kétség a számuk, állandóságuk vagy gazdaság-szociális helyzetük tekintetében.
  • A kisebbségek nyelvei ennek ellenére problémákat jelentenek a könyvtáraknak. Néhány mesterségesen fejlesztett nyelven folyik a kulturális képzés az iskolákban, sajátosan kialakított helyesírással, széles irodalommal és jelentősszámú publikációval. Másoknál pedig bizonyos mértékig vagy teljesen hiányoznak az ilyen jellemzők, ami nehézséget okoz a könyvtári szolgálatnak az ellátás tekintetében.

Többnyelvű tezaurusz

Lásd még a forrásleírást.

Egy tezaurusz az alkalmazott kifejezések összeállítása egy nyomtatott kiadvány részletes tárgyi indexeként. Egy tezaurusz hierarchikusan és mellérendelő viszonyban megmutatja az egyes használt kifejezések közötti rokonságot. A fő probléma a tezaurusz konstrukcióban, a többnyelvűség megjelenése, mert nem fedi le a különböző nyelveken az egyes kifejezések jelentésbeli különbségeit.

Példák:

  • Az angol tinédzser kifejezést részben lefedi a francia serdülő kifejezés.
  • A német Schnecke normál fordítása csiga, ami magában foglalja a meztelen csigákat és a házzal rendelkező csigákat, ezért ez nem pontosan egyezik meg az angollal.
  • A német Berufsverbot kifejezésnek egyáltalán nincs angol megfelelője, és csak körülírással lehet lefordítani, valahogy így: elveszíteni a jogot, hogy valaki a szakmában dolgozzon.

A tezauruszkészítés szabványát és az egyes kifejezéseknek különböző nyelvekben a párhuzamát lásd a Getty Információs Intézet összeállításában: A formális nyelvi egyezőség útmutatója: egy a művészeti és építészeti tezauruszon alapuló modell című kiadványt a www.chin.gc.ca/Resources/Publication/_Guidelines/English/index.html oldalon. Lásd még ISO 5964:1985 (BS 6723:1985) Útmutató a többnyelvű tezaurusz kialakításához és fejlesztéséhez. Ez a szabvány egy segédlet az ISO 2788-hoz, amely az egynyelvű tezauruszkészítést tartalmazza és önmagában nem teljes, sok tezaurusz konstrukcióval kapcsolatos probléma a két kiadványban együtt található meg.

Többnyelvű weboldalak

Egy kétnyelvű weboldal szerkezetét a kezdetektől megfontoltan kell kialakítani, hogy a kétnyelvűség alapvető része legyen, és ne csak egy utógondolat. Különféle stratégiai elképzelések létezhetnek, amelyek messzemenőkig hatással vannak a weboldal megjelenésére:

  • A keretes szerkezet nehézkes lehet a kétnyelvű tartalomnál.
  • A kétnyelvű oldalak valószínűleg sok szöveget tartalmaznak, és riasztónak tűnhetnek.
  • Néhány betűkészlet megfelelőbb lehet egy nyelvben, mint a többi és kívánatos ugyanazt a betűtípust használni a teljes weblapon, mintsem az egyik nyelvet olvashatóbbnak kialakítani, mint a másikat.
  • Az egyes nyelvek logóit hatékonyan kell megválasztani. A többségi nyelv használata egy logóban elidegenítheti a kisebbségi nyelvet használókat.

Ne feledjük, hogy egy kétnyelvű weboldal nem olcsó választás és hogy, a többi weboldalhoz hasonlóan frissítést igényel, nem olyan egyszerű, mint egy egynyelvű weboldal.

A kétnyelvű weboldal felhasználása:

  • A célzott olvasóközönsége a két nyelven beszélő közösségek tagjai,
  • A célzott személyek, akik a két nyelvből egyiket, vagy a másikat beszélik.
  • Szociális vagy politikai lehetőség, hogy emlékeztessék a többséget a kisebbség lézéséről.

Jó néhány alapvető módja van egy kétnyelvű weboldal kialakításának:

  • Az olvasóknak első alkalommal, vagy mindig felajánlható a választási lehetőség, hogy melyik nyelven kívánják használni és olvasni a weblap első oldalát, és ha változtatni akarnak, akkor visszaléphessenek erre az oldalra. Ez alkalmas lehet azokban az esetekben, ahol pl. egy országban, két nyelvet használnak, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki beszéli mind a két nyelvet, mint például Belgium és Svájc.
  • A választási lehetőség minden oldalon felkínálható. Ez lehet gomb segítségével, vagy kiszínezett címke - a legtöbb Internet felhasználó ismeri ezeket. A nyelvi linkeknek inkább az oldal tetején, mint az alján kell lenniük, az oldal az alapértelmezett nyelven jelenjen meg, és a link a megfelelő nyelven, de ugyanarra az oldalra vezessen, nem pedig a weblap egy másik oldalára. Ezeket a linkeket adott nyelv nyelvén kell feliratozni, pl. a francia nyelv kiírása Français.
  • Minden oldalnak mind a két nyelven tartalmaznia kell ugyanazt a szöveget. Óvakodni kell attól, hogy ugyanaz a szöveg, különböző nyelveken különböző szóközökkel kerüljön fel; tipikus, hogy az eredeti szöveg rövidebb lesz, mint a fordítás.
  • Az oldalak aszimmetrikusak lehetnek, például ha bizonyos információkat csak az egyik nyelven beszélőknek jelenítenek meg, mint releváns információk, pl. egy társadalmi klub a walesi embereknek, egyik szempontból a tagsági űrlapot csak walesi nyelven kell kitenni, de a másik szempontból kétnyelvűen.

Hogy melyik típusú kétnyelvű formátumot alkalmazzuk, az attól függ, hogy milyen közönségnek szánjuk - kétnyelvű személyeknek, vagy azoknak, akik az egyik, vagy másik nyelvet beszélik, de nem mind a kettőt:

  • A kétnyelvű egyének szeretnék mind a két nyelven látni egy időben, hogy így ellenőrizzék helyesen értették-e meg a szöveget.
  • Hogy milyen különbözőségek vannak két nyelv között; néhány nyelv kölcsönösen érthető egy fokig, pl. spanyol és a katalán, ezzel szemben, pl. az angol és a walesi nem.

Javaslatok a kétnyelvű weboldalak kinézetére: lásd a Walesi nyelvi tábla-t egy üzleti oldal példáját. Ez a weboldal külalak tekintetében a legtalálóbb megoldás és ajánlható, mint legjobb példája a kétnyelvűség kialakítására, minden túlzott feltűnés nélkül egyik nyelvről a másikra lehet váltani elkerülve a nem megfelelő eszközöket, érzelmi vagy politikai szimbólumokat, mint zászlókkal megjeleníteni a nyelveket, pl. az angol zászló kapcsán csillagokkal és sávokkal szimbolizálni egy weboldal angol nyelvi verzióját, megannyi országban beszélnek több nyelven és sok ország kétnyelvű. Lásd még további ajánlásokat kétnyelvű weboldalak konstrukciójára. Szerepet játszhat az érintőképernyős technológia a weboldalak kialakításában és az online katalógusoknál, különösen, ahol szükségszerű a többnyelvű közösségeknek szolgáltatni.

Betűk, billentyűzetek és nem-európai szövegek

ISO 8859 vagy Unicode (ISO 10646) egy egyedi kettes számrendszerbeli szám jelöl minden karaktert minden nyelvben, nem számít, hogy milyen platformon, programban, vagy nyelvben. Az Unicode konzorcium egy non-profit szervezet, melyet a fejlesztésért, bővítésért, a szabványok használatának segítéséért hoztak létre. Megbirkózik az arab és a héber nyelv kétirányúságával, és folyamatosan növekszik, napjainkra magában foglalja az archaikus betűkészletet, mint az ogham. Lásd www.unicode.org.

A rendszer kedvezett az IT iparnak, mint egy olyan eljárás, amely nyilvánvalóan előnyökkel jár, de ez nem jelenti azt, hogy ez az egyedüli szabvány lenne ezen a területen.

Egyéb Unicode elven alapuló üzleti termékek is léteznek, amelyek listája megtalálható a www.fingertipsoft.com oldalon. A kiskapitálist meg lehet vásárolni, amely lefedi a normál billentyűzet billentyűit, a cél, hogy a nyelvi gépelésben használják a bővített latin betűkészletet, pl. ð å þ ñ ç æ æ ł stb. Ez az egyszerű eljárás képes megjeleníteni a Japán Kanji szöveget és szerkeszthetővé tenni.

A finom billentyűzetek, vagy billentyűzet megjelenítők egy érintő képernyőn, rugalmasan kezelik a nem-római vagy exotikus betűk közötti problémákat.

A nyelvek a karakterek ezreivel, mint a kínai, egy speciális szoftvert igényelnek, mielőtt szövegszerkesztőben lehetne használni ezeket a karaktereket. A kínaiak egy normál billentyűzetet úgy használnak, hogy a kínai szót fonetikusan betűzik, pl. a feng shui a transzliterációs Pinyin rendszernek megfelelően és a szoftver, ami megjeleníti a kimondott karaktereket - melynek száma akár tíz vagy annál is több lehet. A helyes karakter, vagy karakterek kiválasztása és beillesztése egy dokumentumba. A rossz választás a kínaiban lehet a helytelen betűzés miatt. A rendszer adaptálható, képes a hagyományos és az egyszerűsített kínai karaktereket szerkeszthetővé tenni. A Pinyin rendszer használata esetén a kezelőnek ismernie kell a kínai nyelv mandarin és a pekingi kiejtéseit, amelyet a kézírás esetén nem szükséges ismerni. Bár olyan szoftvert is lehet vásárolni, amely a kantoni kiejtésen alapul. Lásd a http://www.asiasoft.com/ oldalt.

A szoftver több helyet foglal a számítógép memóriájában, mint a hagyományos latin karakteres nyelvi szövegszerkesztő, bár azokban a városokban, ahol meglehetősen nagyszámú kínai él, ott jogos egy ilyen szoftvert megvásárolni, és bizonyos kijelölt számítógépeken hozzáférhetővé tenni a nyilvános könyvtárban.

Az arab karakterek kevesebb problémát jelentenek, található hozzá speciális billentyűzet is.

Betű szerinti átírás, fonetikus átírás és forrásfájl.

Sok esetben, pl. katalóguskészítésnél, indexelésnél, helységnévtáraknál és más bibliográfiai jellegű munkánál, amelyet a latin ábécében jártas emberek használnak, vagy tipográfiai okokból, de nem praktikus nem latin karakterkészletet használni. Abban az esetben a transzkripció, vagy transzliteráció szükséges lesz.

A transzliteráció olyan eljárás, amely során egy bizonyos írás szerint leírt betűket konvertálják más karakterkészlet szimbólumaira, pl. cirillt vagy görögöt latin írásra. A probléma csak a különböző alternatív megoldásoknál adódik csak, pl. Чехов -ot lehet Tchehov-nak йs Chekhov-nak is transzliterálni.

A transzkripció elvileg egy nyelv hangzására használják, de ezt a rendszert a nem ábécérendszerű szövegeknél is használják, pl. kínai, vagy más írásrendszert lehet így latin karakterekkel megjeleníteni.

Kétségkívül problémás a transzliteráció, transzkripció eredményét szabványosítani. A különböző rendszerek, vagy a gyakorlatban használt variációk nehézségeket okoz az adatbázisokban való keresésnél. Jelenleg nincs szabványos rekordformátum az európai kulturális intézményekben, de a LEAF projekt (Linkelhető és Böngészhető Forrás Fájlok) keretében, kidolgozás alatt van, melyet az EK támogat 2001 márciusától.

Nemzetközi szabványok lesznek kidolgozva a különböző nyelvi variációk érdekében, lásd ISO TC46/SC2 és Diffuse. Van egy szabványa az indiai karakterek transzliterációjának ISO 15919:2001, A Devanagari és indiaival rokon karakterek transzliterációja latin karakterekké. Olyan szoftvert is lehet találni, amely a görögöt és cirillt transzliterálja latinná. Lásd még a zenei anyagokat.

Gépi fordítás (MT)

Egy időben nagy reményeket fűztek hozzá, de tekintettel a ráfordított erőfeszítésekre az 1950-es évektől, az eredmény kiábrándítónak tűnik. A problémák, amelyeken megbukott, és amelyek igazolták, hogy lehetetlen kivitelezni az például:

  • a kétértelmű szavak;

  • szavak sorrendjében a különbözőségek;

  • a számítógépnek nincs ismerete a való világról, a szövegösszefüggésekről vagy az olvasóközönségről.

Az MT-re fordított kutatásokat napjainkra csökkentették. Az MT rendszer hatékonysága néhány tényezőtől függ, pl. a dokumentumnak tipográfiai és nyelvtani hibáktól mentesnek kell lennie, ha bizonyos szavak nincsenek a rendszer szótárában, vagy függhet az összetett mondatoktól. Ténylegesen arra lehet használni, hogy egy dokumentum lényegét, általános jelentését megadjuk vagy nagyszámú dokumentum áttekintésére, amelyet emberi fordítókkal nem lehet megoldani.

Az internetes keresőmotorok felajánlják néhány weboldal gépi fordítását: lásd http://www.google.com/ és babelfish, amely a japán, koreai és kínai nyelvek fordítását ajánlja. Van néhány weboldal az interneten, amely MT-t ajánl, pl. Alittera. A Babblefish bejárat néhány webalapú fordítási szolgáltatáshoz http://www.babblefish.com/.

Néhány weboldal kínál fizetős és ingyenes fordítási szolgáltatást a World Wide Web-en. Ha egy URL-t begépelünk egy MT szoftverbe, akkor le tudja fordítani az oldalakat és dokumentumokat automatikusan - ezek az oldalak gyakran emberi fordításúak, pl. World Lingo; AlphaWorks; FreeTranslation és Systran.

Lásd még szolgáltatások kialakítása.

 

TÁVLATI TERVEK

  • Gépi fordítókba a kisebbségi nyelvek beépítése, különösen a kisebbségek által beszélt nyelveket, nemcsak Európa fő állami nyelveit.
  • Javítani a bevándorlóknak nyújtott szolgáltatásokon, a Német Indvandrerbiblioteket vonala mentén, különösen, ahol a bevándorló közösség jól szétoszlik a társadalomban, és nem koncentrálódik főként egy közösségre, hogy helyi gazdaságtalan szolgáltatásokat kelljen nyújtani.

Hangról, hangra történő fordítás. Jelenleg a hangról hangra fordítás, hogy egy gép egyik nyelvről a másikra fordít csak egy tudományos elképzelés. Ilyen eszköznek magában kell foglalnia néhány összetett technológiai eljárást, amelyek jelenleg hiányosak:

 

  • Hangfelismerés, azaz, egy gép, amely pontosan konvertálja a beszélt nyelvet írott szöveggé.
  • Gépi fordítás, vagyis egy gép, amely lefordítja a szöveget egyik nyelvről a másikra.
  • Szöveget vissza beszédre.

Létezik kereskedelmi beszédfelismerő szoftver, amely a beszédet szöveggé konvertálja, de az eredmények nem kielégítőek. 9%-ban pontos jelentés, 5% nem pontos, vagy minden 100 szóban 5 hiba (pl. 20 ebben a cikkben). A szövegről szövegre gépi fordítás hiányosságait már megvitattuk: ha bármilyen gépi fordítást alkalmazunk, a bevitelnek tökéletesnek kell lennie, minden hangfelismerő szoftver hibázik. A szöveget némi sikerrel át lehet konvertálni beszédre; ez az egyedüli része a szükséges technológiának, amely megfelelő állapotban van.

LINKEK

Denmark

Danish Central Library for Immigrant Literature (Indvandrerbiblioteket)

146,000 egységkb.100 nyelv .

http://www.indvandrerbiblioteket.dk/

Finland

Multicultural Library (MCL)

Helsinki és Oslo tartja fenn, multiculturális szolgáltatás Interneten keresztül

http://www.lib.hel.fi/mcl

Helsinki City Library

Multilingual Library Service

www.lib.hel.fi/ulkkirja/ english.html

Norway

Deichman Library, Oslo

37 nyelven

http://nyhuus.deich.folkebibl.no/

Sweden

The Kurdish Library, Stockholm

http://www.kurdishlibrary.org/

Stockholm's International Library or Internationella Biblioteket

200,000 könyv 125 nyelv

www.ssb.stockholm.se/ inva/ilc.htm

Sweden/Norway

Nordic Book mobile co-operation in Lapland

http://www.muonio.fi/kirjasto/kirjastoauto.html

United Kingdom

CILLA

Szolgáltatás hindu nyelveken, pl. Urdu, Gujarati, Hindi, Punjabi, Tamil, Bengali nyelven

http://www.swrls.org.uk/National.htm.

Conway County Borough Council

Kétnyelvű, angol és welsh web oldal

http://www.conwy.gov.uk/

Edinburgh City Libraries' Ethnic Library Service

Arabic, Bengali, Chinese, Gujarati, Hindi, Punjabi and Urdu

http://www.edinburgh.gov.uk/Libraries (pick "Collections and Publications" from the menu).

Plymouth Library Services

http://www.webopac.plymouth.gov.uk/cgi-bin/community_2000.sh?enqtype=TRANS&e