Együttműködési megállapodás


amely létrejött egyrészről az Országos Széchényi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6., képviselő: Főigazgató), mint szolgáltató (továbbiakban: Könyvtár) másrészről a ......................................................................................., mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szolgáltató szervezeti egységeként működik a Digitálistartalom-fejlesztési és -szolgáltatási Osztály, amely a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), valamint az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) keretében gyűjti és az interneten szolgáltatja a magyar tudomány, oktatás és kultúra írott dokumentumait elektronikus formában. A szerződő felek együttműködése ennek a két gyűjteménynek a bővítését célozza az alábbi kölcsönös felelősségvállalással:

2. Könyvtár vállalja, hogy:

  • a megkapott, gyűjtőkörébe tartozó elektronikus dokumentumokat megőrzi;
  • hosszú távon és nyilvánosan szolgáltatja ezeket a könyvtár alapcéljainak megfelelően;
  • hosszú távon is stabil elérési címet (URL-t) biztosít a dokumentumokhoz.

3. A jelen megállapodás keretében átadott műveket a szolgáltató csak a saját szolgáltatásán belül terjeszti, semmilyen egyéb jogot nem szerez rájuk, és további műfelhasználásra sem jogosult. Bármilyen egyéb felhasználási igény merül fel, azt továbbítja a Kiadónak.

4. A Kiadó vállalja, hogy:

  • az általa kiadott könyv vagy folyóirat teljes, elektronikus változatát átadja a szolgáltatónak megőrzés és szolgáltatás végett, valamint gondoskodik a megjelenő aktuális számok eljuttatásáról. A folyóirat(ok) és a könyvek megnevezését a kiadó utólag határozza meg;
  • tájékoztatja a szerzőket művük internetes közzétételéről. Felmerülő kifogás esetén az elektronikus művet a Könyvtár kivonja a nyilvános internet szolgáltatásból.

5. Fent meghatározott együttműködés keretében a felek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem vállalnak egymással szemben.

6. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes.

7. Jelen szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 30 napos határidővel felmondhatja.

8. A szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja a másik Félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel, amennyiben a másik Fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

9. A szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. A szerződés eltérő aláírási napok esetén a későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba. A szerződés a mű védelmi idejének lejártával külön nyilatkozat nélkül is megszűnik.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

11. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelően jártak el, a szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

A jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

12. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.


Dátum .............................................

 

A könyvtár részéről:                                                          A kiadó részéről:

 

.....................................................................                        ......................................................................
                        az OSZK részéről

 

                                                                                             ......................................................................
                                                                                                                    a kiadó postacíme